Nová pravidla pro provoz RC modelů v EU

Zveřejněno 4. 4. 2019 v rubrice RC Modely

Vlajka EUO nových pravidlech pro provoz RC modelů v EU jsem zde psal krátce poté, co Evropská komise přijala novou směrnici, která se kromě jiných věcí věnuje také regulaci provozu dálkově ovládaných modelů letadel v celé Evropě. Nyní pro vás mám překlad podrobného vysvětlení celé situace, jehož autorem je nadšený modelář a právník Jürgen Lefevere.

Autorem následujícího textu je Jürgen Lefevere. Přeložil (c) Martin Pilný

Souhrn
Ve čtvrtek 28. února 2019 odsouhlasila Evropská unie nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel včetně leteckých modelů (s výjimkou létání v hale). Tato pravidla umožňují každému členskému státu Evropské unie, aby se rozhodl pokračovat ve stávajících vnitrostátních pravidlech pro provoz leteckých modelů bez zásadních změn poskytnutím vnitrostátního povolení pro činnosti v rámci leteckomodelářských klubů a sdružení.

Pravidla Evropské unie tudíž umožňují, aby i nadále platila vnitrostátní pravidla pro letecké modelářství, ale toto rozhodnutí musí být učiněno na vnitrostátní úrovni orgány každého členského státu EU. Bez tohoto vnitrostátního povolení budou piloti létat v souladu s pravidly platnými pro celou EU pro bezpilotní letadla v rámci „otevřené kategorie“. Tato pravidla obsahují celou řadu přísných omezení. Nová pravidla EU budou zveřejněna 1.6.2019 a v platnost vstoupí 1.6.2020.

Pozadí
V průběhu diskuzí o návrhu nových pravidel se řada evropských modelářských svazů usilovně snažila o získání liberálního souboru pravidel pro provoz leteckých modelů. Již na počátku jednání bylo bohužel zřejmé, že drtivá většina členských států EU i Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) usilují o prosazení přísného souboru pravidel, včetně požadavků na výškové omezení 120 metrů, školení a zkoušky. Bylo také jasné, že tato pravidla nebudou brát v úvahu požadavky leteckého modelářství a že nebyla podpora liberálního režimu pro letecké modeláře v celé EU.

Nicméně tlak ze strany Evropského parlamentu vedl členské státy a EASA k otevření samostatné výjimky, která by umožnila pokračování leteckomodelářských aktivit v rámci klubů a sdružení v souladu se stávajícími vnitrostátními pravidly s ohledem na jejich spolehlivé výsledky v oblasti bezpečnosti.

Během posledních několika měsíců se leteckomodelářským svazům podařilo dosáhnout důležitých změn v návrhu pravidel, které zohledňovaly naše obavy. Pravidla takzvané „otevřené kategorie“, ačkoli jsou stále velmi restriktivní, byla poněkud zmírněna, aby vyhovovala svahovému létání. Ještě důležitějším bylo, že výjimka pro leteckomodelářské akitivity v rámci klubů a sdružení byla významně rozšířena. Výsledkem je, že tato výjimka nyní umožňuje každému členskému státu, aby při uplatňování právních předpisů pokračoval ve svých stávajících pravidlech pro provozování leteckých modelů bez větších změn. Zda a do jaké míry to tak bude, je nyní na vnitrostátních orgánech.

Švýcarská leteckomodelářská federace (SMV) je již v kontaktu se švýcarskými úřady (Federální úřad pro civilní letectví – FOCA) a spolupracuje s nimi, aby pomohl zajistit, že současný liberální režim zůstane v platnosti bez větších změn i v budoucnu. Podobné přípravné činnosti probíhají také v řadě členských států EU.

Výjimka pro „činnosti v rámci modelářských klubů a sdružení“
Výjimka pro „činnosti v rámci modelářských klubů a sdružení“ (Článek 16) umožňuje vnitrostátním orgánům, na základě žádosti klubu nebo sdružení, vydat povolení, které stanoví podmínky pro provoz leteckých modelů v rámci těchto klubů a sdružení. Udělení tohoto povolení může být rozhodnuto na základě národních předpisů. Jediným požadavkem Evropské Unie je, aby všichni piloti modelů těžších než 250g byli registrováni v národním registru, který je propojený s ostatními registry napříč EU. Důležité je, že tato pravidla nyní umožňují modelářským klubům a sdružením splnit tento požadavek jménem svých členů. To znamená, že členové tak mohou automaticky získat registraci prostřednictvím svých klubů nebo sdružení, čímž mohou předejít další zátěži pro své členy. Tato registrace je platná na celém území EU. Pokud chce pilot se svým modelem létat v jiné členské zemi EU, nepotřebuje žádnou další registraci. Registrační číslo musí být viditelně umístěno na modelu. Velikost a umístění registračního štítku bude pravděpodobně podléhat dalším pokynům EASA.

Legislativa nepředepisuje žádné další požadavky a omezení provozu leteckých modelů s tímto povolením. To znamená, že vnitrostátní orgány se mohou rozhodnout, že v rámci tohoto povolení budou pokračovat ve stávajících vnitrostátních předpisech.

Dalším důležitým bodem je rozsah pojmu „činnosti v rámci klubů a sdružení“. Modelářské kluby a sdružení musí zajistit, aby se povolení vztahovalo přinejmenším na všechny jejich členy a hostující piloty. Měly by také zajistit, aby se netýkalo jen létání na vyhrazených letištích, ale i všech ostatních míst, kde jejich členové mohou v současné době lítat se svými modely. Leteckomodelářské kluby a sdružení by také měly zvážit, zda budou vyžadovat uplatnění povolení i u pilotů, kteří nejsou jejich členy ani hosty.

Pravidla pro činnosti mimo rámec modelářských klubů a spolků („otevřená kategorie“)
Nová pravidla budou mít velký dopad na činnosti mimo rámec modelářských klubů a sdružení, nebo na země, které se rozhodnout tyto činnosti z pravidel nevyloučit. Pravidla pro tuto takzvanou „otevřenou kategorii“ byla většinou sepsána pro typické „drony“ a ne pro modely letadel. Nicméně řada našich připomínek byla vzata v úvahu. V důsledku toho tato pravidla „otevřené kategorie“ nabízejí příležitost pro piloty leteckých modelů v členských státech EU, ve kterých nyní platí velmi restriktivní režim. Pro země, které mají v současné době liberální režim pro provoz leteckých modelů (například Německo a Švýcarsko), by létání v otevřené kategorii představovalo vážné (a pro mnohé nepřijatelné) omezení a veškeré úsilí by tedy mělo být vynaloženo pro zachování současného volnějšího režimu dle výše uvedeného povolení.

Požadavky otevřené kategorie jsou velmi složité a závisí na hmotnosti modelu a místě, kde je provozován. V souhrnu se jedná a následující požadavky:

* Váhové omezení 25kg

* Létání pouze na dohled a v bezpečné vzdálenosti od lidí. Nelétání nad skupinami lidí.

Létání na svahu

* Maximální vzdálenost 120 metrů od nejbližšího bodu zemského povrchu., nebo, díky našemu úsilí, výškový limit 120 metrů nad pilotem pro větroně s hmotností do 10kg (což umožnuje omezenou formu létání na svahu v rámci otevřené kategorie).

* Minimální požadovaný věk 16 roků, který může daný stát snížit až na 12 roků, s možností jeho dalšího snížení při létání pod dohledem pilota ve věku nejméně 16 let.

* Všichni piloti provozující modely jejichž váha přesahuje 250 gramů, musí být registrováni a číslo registrace musí být viditelně umístěno na modelu.

* Všichni piloti budou muset absolvovat online vzdělávací kurz teoretických znalostí a úspěšně složit online zkoušku (platnou po dobu pěti let).

Kromě toho EU zavádí řadu požadavků na certifikaci a prodej bezpilotních letadel. Nebudou se však vztahovat na letecké modely, které jsou „soukromě postavené“ (definováno jako „sestaveny, nebo vyrobeny pro stavitelovo osobní užití“, netýká se UAS (bezpilotních leteckých systémů) uvedených na trh jako stavebnice připravená k sestavení.

Časový harmonogram pro uplatňování nových pravidel
Očekává se, že nová pravidla budou publikována v Úředním věstníku Evropské unie 1.6.2019. Platit začnou od 1. června 2020 a od tohoto data bude povinná registrace modelů. Povolení pokračovat v létání v rámci klubů a sdružení bude třeba zajistit do poloviny roku 2022. Do té doby můžeme i nadále létat pod stávajícími vnitrostátními právními předpisy.

Předpokládá se, že Švýcarsko, které není členem EU, přijme pravidla do roku 2020. Přesné datum bude stanoveno prostřednictvím implementačního procesu pro Švýcarsko.

Co musíme nyní udělat?
Poté, co byla nyní nová legislativa EU odsouhlasena, vrací se úsilí zpět na národní úroveň. Modelářské kluby a sdružení v každém členském státě EU, které si přejí získat povolení s flexibilnějšími pravidly pro provozování leteckých modelů, se musí připravit na žádost o takové povolení. K tomu je doporučeno, aby tyto kluby a sdružení úzce spolupracovaly na národní úrovni, aby připravily společný seznam bodů, kterých chtějí dosáhnout při vyjednávání s jejich úřady. Kromě toho se důrazně doporučuje, aby kluby a sdružení co nejdříve kontaktovaly své úřady, aby mohly začít připravovat půdu pro povolení, které vyhovuje jejich potřebám. V této souvislosti je také užitečné, aby si vaše kluby a sdružení vyměňovaly informace na evropské úrovni. Tím, že se modelářské kluby a sdružení budou během následujících let zabývat stejnými otázkami, můžeme se z toho hodně naučit a být si vzájemně nápomocni při dosahování nejliberálnějšího možného režimu na národní úrovni. Taková výměna může probíhat například prostřednictvím Evropské unie pro letecké modelářství (EMFU).

Je důležité zdůraznit, že lhůty pro provedení nových právních předpisů vyžadují, aby povolení pro kluby a sdružení byla vydána do tří let od chvíle, kdy nová legislativa vstoupí v platnost (čili nejpozději do 1. června 2022). Není-li uděleno žádné vnitrostátní povolení, potom všechny letecké modely budou automaticky spadat pod pravidla „otevřené kategorie“ shrnutá výše. Je potřeba také zdůraznit, že lhůta pro provedení registračního požadavku je ještě kratší a to do 1. června 2020. To znamená, že pokud kluby a sdružení chtějí zaregistrovat členy svým jménem, místo aby vyžadovaly, aby se každý člen zaregistroval sám, způsoby této registrace musí být odsouhlaseny s vnitrostátními úřady před 1. červnem 2020.

Autorem tohoto textu je Jürgen Lefevere (původní příspěvek v angličitě), letecký modelář s vášní pro velké makety větroňů. Je také právníkem s více než 25 letou praxí v oblasti evropského práva a přednáší na univerzitách po celé Evropě. Tento příspěvek nepředstavuje názory žádných orgánů EU ani SMV. Autor nezodpovídá za případné chyby v analýze.

Přečteno 781 krát
Ke sdílení příspěvku použijte, prosím, ikony níže.
Autor příspěvku: Martin Pilný

Nikonista, který fotí letadla a RC modely. "Modelář", který nestaví a už ani nelétá. Milovník kvalitního zvuku a pisálek, co občas píše na svůj blog www.PiNa.cz.

23 komentářů u „Nová pravidla pro provoz RC modelů v EU

 1. Zdenek

  Koukám i do originálu a skutečně Jediným požadavkem Evropské Unie je, aby všichni piloti modelů těžších než 250g byli registrováni v národním registru

  Přemýšlím kde je u nás takový registr a co s těmi letajici hračkami – tzn každý kdo si koupi RC něco v hračkářství se bude muset někde registrovat. Když si vezmu, že si koupím plynovku, vzduchovku i flobertku pouze na OP a někde ho ani nechtějí, tak mi přijde nesmyslné.
  Kdyby tam bylo 25 kg , 10 kg neřeknu …ale 250g

 2. PiNa

  Zdenek: Je to tak, pokud se svaz s úřady domluví, zůstane v platnosti Doplněk X a jediné, co bude navíc, je tato registrace. 250g je opravdu málo, třeba se to tam dostalo z předpisů původně zamýšlených pro drony, protože u nich by to dávalo větší smysl. Ale je to jenom spekulace.

  Zajímavé je, že kromě klasických modelářských klubů jsou tam zmíněna i sdružení (spolky), takže se dá očekávat, že třeba vznikne virtuální sdružení modelářů, které to vše vyřeší za své členy, nalepíme si samolepky/štítky a všechno bude cajk ;-) Podrobnosti (cena, detaily štítku, definice sdružení a pod.) se nejspíš dozvíme až ve finální verzi.

 3. Mojmír

  Tak asi se shodneme, že 250g je ujeté číslo (pro modely letadel). I těch 120m výšky je dost problém, ale pokud bude i nadále platit Doplněk X a v ČR letové prostory tak lepší než nic.
  Kupodivu jako nejhorší věc vidím ten „registr“ a online testování. Dělám v IT, takže vím že aby to bylo spolehlivé, zabezpečené jak ze strany IT tak GDPR a funkční, tak to vůbec nemusí být levné. A pozor, ta cena se neovíjí o SW či HW, ale od toho že si to někdo musí vzít „pod křídla“, to znamená včetně odpovědnosti za provoz.

 4. PiNa

  Mojmír: Dobrou zprávou je, že to testování spadá do otevřené kategorie, takže pokud bude platit Doplněk X, žádné testování nebude potřeba. „Jenom“ registr ;-)

 5. LuckyLuke

  Lidi, fakt brecim nad tim, jak chytrolini chteji mit vsechno pod kontrolou a vybirat desatka, bleju z cele Unie a pravniho systemu CR.Na druhou stranu ano, kazda zabava ma mit bezpecnostni pravidla a tim se dostavame k prodeji techto hracek. Stejne jako informuji o tom, ze cigarety mohou zabijet i tak se nadale prodavaji a penize z toho maji, jak stat, tak prodejci, i vyrobci a finalne i nemocnice, tak stejny je to uplne se vsim i tedy v modelarstvi. Proste jednoduchy reseni podle me je, aby vazne mel kazdy dost informaci k bezpečnému provozovani modelu vsech kategorii a ten co znalosti mit nebude muze zacit idealne v modelaraskem klubu kde ho nekdo rad zastiti a pomuze s v bezpecnem rozvoji, k tomu jsou dle meho nazoru vhodne i simulatory. Ja kdyz zacinal tak byli simulatory v plenkach, ale uz i na tak vysoke urovni aby se 5lety kluk naucil to ero ovladat. A dotoho muj sikovny a zodpovedny otec me vedl po radu let k bezpecnemu letani. Dnes si koupi drony zejmena, ale i modely kde jaky neandrtalec, co ma penize a pak lita na mistech k tomu absolutne nevhodnych, nad davem lidi a co lip, v leteckem koridoru. Nad takovymi, ale prostě nikdy nikdo mit moc nebude a tak se dostavam jen k tomu, ze jde v podstaate jen o buzeraci NAS ZODPOVEDNYH !!! Zacnete prosim u prodejcu a vyrobcu, kteri by napriklad implementovali do predstartovniho SW vysilacek skoleni, ktere se neda obejit a pripadne prodavejte prijimace o proti OP. Kdyz nekomu spadne letadlo, snadno pak dohledate dle vyrobniho cisla prijimace i osobu, ktera ho vlastni, pokud ho ovsem nepreda nekomu dal. Az me budete chytat za slova, uvedomte si , ze jsem pouhy obcan CR ktereho nebavi veskera Buzerace a vybirani penez od pohlavaru a zaroven me vadi dost velka demence a neohleduplnost spoluobcanu. Dokud budou lidi, hlavne hovada, budou vzdy problemy!

  S pozdravem Lukyn

 6. MadLoki

  Vzdy v historii lidstva je to levice, ktera pacha zlociny a ma na svedomi milinony mrtvych. Soucasne je to levice, ktera rusi a meni poklidny stav a je tak inhibitorem vyvoje. Vzdy musi byt levice porazena, aby nasledovalo mirumilovne a klidne obdobi vlady pravice, behem nejz se udrzuje status quo.

  Danton, Zizka, Hitler, Pol Pot, Lenin, Stalin, Ho Ci Min, ti vsichni ve jmenu „lepsi budoucnosti“ zabili miliony, ale soucasne donutili spolecnost ke zmene. Nejinak soucasna EU.

  Levice vzdy nastupuje k moci stejne. Oblbuje mlade a infiltruje vzdelavani, a soucasne nestabilni minority. Nacpe se nekam, kde papirove o nic nejde a oc nikdo nestoji (parlament EU), a pozvolna ziskava vetsinu. Jakmile ji ma, zneuzije vsech dostupnych demokratickych mechanismu ke zmene pravidel a zakonu, jejichz jedinym cilem je maximalne rozestvat a destabilizovat spolecnost. Tedy ne zlepsovat, ale nasirat ad absurdum. Pak jsou sice vsichni nasrani a pro zmenu, ale neexistuje jednotna fronta, ktera by se postavila za udrzeni jednoty ve spolecnosti a dusledne ochrane demokracie.

  Pak levice dovede spolecnost umele ke krizi i financni, a vyvola tlak na volby s tim, ze prijde novy subjekt s programem, ktery by zdanlive situaci stabilizoval a vyhovel vsem.

  To je ivsem jen takovy klasicky trojsky kun, s jehoz pomoci pak levice definitivne uchopi moc a provede prevrat.

  V te dobe uz je vse natolik zbyrokratizovane, ze levice ma relativne velmi usnadnenu kontrolu a seznamy „oponentu“, coz ji umozni strihem zrusit veskere zdani demokracie a zacit s duslednou diktaturou, obvykle schovanou za nejaky vzneseny ideal.

  Cili jinak receno, nyni jsme ve fazi nasiraci.

  Podle mne je cas se spojit. Modelari s myslivci a rybari, automobiliste s cyklisty, proste kazdy, kdo se citi EU jakkoliv omezovan a buzerovan. Je potreba pak spolecne udelat vse pro zruseni tohoto levicackeho trojskeho kone, ktery nici demokratickou legislativu i samostatnost jednotlivych evropskych zemi.

  A je potreba jednat rychle, nez nas za podobne „neEUropske“ nazory zacnou zavirat.

 7. Dusan

  to uz se deje jenze o tom (zatim) malo lidi vi.

  jinak samozrejme souhlas

 8. MadLoki

  BTW, v cem je rozdil mezi 120m od nejblizsiho bodu na zemi a 120m nad pilotem, kdyz pilot take stoji na zemi ? Ty necele dva metry vysky pilota ?

  Pokud je to „nejblizsi bod na zemi“, tak to snad soucasne neznamena „kolmo dolu“ ? Ja tam ten vektor tedy nikde nevidim, tudiz mi ta vyjimka vubec nedava smysl. Mozna je to odlisnym vyznamem „ground“ a „zeme“. U nas spis „vodorovny zemsky povrch“. O vyznamu „zem“ pro elekrikare radej nemluvim.

  Jeste by ty imbecily mohlo treba napadnout omezit vysilaci vykon na maximalni dosah 150m, letadla nam zacnou padat, a tim padem ta smernice na ochranu zacne konecne davat nejaky smysl.

  Proste i v nejlepsim pripade holt krom pojisteni, ktere uz mam, budu muset platit i prispevky nejakemu klubu, ktery se mne ujme a na ktery budu ja zvysoka kaslat. Protoze litat sice muzu 10 minut pesky od mista bydliste, ale nejblizsi „klub“ je skoro 20km a pro mne ma „letiste“ prakticky nepouzitelne. Treba v Brne, kde pracuju, jich par bude, ale diky LKTB se v Brne litat prakticky nikde neda.

  Cili piloti se potahnou za kluby, tj do mest, pro vetsi bezpecnost venkova a ridce obydlenych uzemi vespolek.

 9. pilot

  EU jsou banda nenažraných č****ů

 10. Jara

  Stejně nám to časem zakážou úplně. Z toho stát nic nemá a naopak hrozí, že budou lidičky, které něčemu rozumí, popřípadě něco umí. To si dnešní doba nežádá. Kdo by stál u pásu ve fabrice. Největší smůlou je, že schopní do politiky nejdou a tak nemá kdo hájit tyhle různě spolky. Když nás neumoří unie, zelený aktivista to dorazí a stejně nebude kde lítat.

 11. Let3c

  ****** vam vsem, od3 mne nedostanete ani korunu, a skuste si me chytit. ******** nenazrati

 12. 222marty222

  Ahoj, jsem začínající „pilot“ RC větroně z EPP materiálu a jeho váha je 995g. Nemám nic proti registraci. Nicméně než s ním hodím ,chci vědět kde to mohu uskutečnit ,abych se nedostal do problému se zákonem. Nejsem členem žádného spolku ani organizace, která by mě poučila nebo seznámila s tím kde a jak mohu létat. Neznám ani žádného zarytého modeláře v měm okolí. Existuje prosím nějaký web ohledně těchto důležitých informací pro amatéra samouka? Předem děkuji. Email: marty222geryk@gmail.com

 13. PiNa

  222marty222: V současné době se stačí řídit Doplňkem X, který stanovuje pravidla pro provoz bezpilotních modelů.

  Máš-li malého větroně z EPP, potom bych se tím vůbec neznepokojoval a řídil se zdravým rozumem – nelétat nad lidmi, u letiště apod.; mít okolo sebe dost prostoru pro zvládnutí krizové situace; nelétat zbytečně daleko, aby nedošlo ke ztrátě signálu, případně orientace modelu a podobně.

 14. Joska

  Koukám že někomu fakt hrabě, 250g je nesmysl, 120m výška další kravina. Máme tu FPV ta nás může posunout dále, tak radši zrušíme i obyčejné modeláření. Boji se EU teroristů co můžou z RC modelů udělat řízené střely ? ( Když budou chtít tak je nikdo nezastaví ) Nebo jen nějakému politikovi spadl dron na drahé auto? A potřebuje se někomu pomstít? Sport se finančně podporuje, tak proč ne modeláři? Registr blbost, maximálně bych zavedl, v každém modelu papírek s adresou majitele modelu , jako se to kdysi dělalo při ztrátě modelu ať je každý zodpovědný za škody co udělá….
  Do každé krabice s modelem co se prodává s RC soupravou přidat papír s zakl.info.kde může lítat v jakém prostoru, a co je nebezpečné…

 15. Honza b.

  Mě by třeba zajímalo, kdy o tomhle nařízení bude ofiko informovat ÚCL, nejlíp s nějakým doprovodným infem, resp. nenapadá mě nikdo, kdo by to měl udělat za ně. Do doby, než dostanu jasné instrukce, lítám jako doteď, zodpovědně tak jako každý co nemá v hlavě nadelané, už vidím jak mě na svahu u lesa bude někdo prohánět s pendrekem. Btw kolik modelářů, hlavně strších chlapů ve vašem okolí, vůbec netuší co to hošani zas upekli?

 16. OndrejS

  USA motivuje nadsence pro natáčení a focení z dronů tím, že stroje pod 250 gr není potřeba registrovat. Nutí tak výrobce jít s váhou níz a níž při zachování kvality kamery. Aby se lidě registraci vyhnuli, koupí raději lehký. Mudrci z EU naopak nuti k registraci i vlastníky třeba cinewhoopů, koptér o váze okolo 8 dkg protože uvádí. Pokud má stroj i pod 250 gr kameru HD musí být registrován. Takže Beta fpv do dlaně ovšem s FHD nebo 4K kamerou právě pro bezpečné záběty má být registrována. Stroj který se vejde do dlaně (na což ten idiotský předpis upozorňuje). Čili demotivace. Debilita holt uniiní chytráci.

 17. Richard Plíhal

  K tomu všemu je to voda na mlýn různým prudičů z řad obyvatelstva, jež bydlí poblíž ploch možných pro létání (polní cesty, louky apod. Ne všichni modeláři mají přístup k modelářské dráze.Tito spoluobčané remcají na příšerný zvuk modelů, rušení jejich nedělních odpolední atd. dokonce vadí i elektrolety. Do této chvíle neměli v ruce žádný prostředek, jak vám legálně zabránit v činnosti. Pokud ale toto všechno, co tu čtu „klapne“, Máme zaděláno na další soudní spory sto. hlavně že je neruší jejich motorové pily, sekačky a jiný nutný hluk domácí práce v neděli…

 18. Marko Pavlik

  Dobry de vazeni modelari.
  Dnes ziji v zemi , kde jsou samozrejme zakony pro modelare, ktere se , da se napsat, lisi dle umisteni sportovniho letiste.Volnost letani -byt i pres castecna omezeni je velka.
  Po precteni o budoucim „vmesovani“ se EU ( do vseho), tedy i krasneho sportu modelareni…me tak trosku desi!

  P.S. Samozrejme-BEZPECNOST PREDEVSIM….a ta se zjevne dodrzuje v dostatecne mire kdekoliv .

  Z pozdravem Marko

 19. jirka

  Vždycky jsem modelařil a ještě modelařím sobě pro radost. Spoustu let jsem létal na louce mezi dvěma kopci velké asi tak 300 x 400m kousek za vesnicí. Prostě pohádkové odreagování a užívání si radosti z toho, že mi to létá sem a tam, že mám krásného koníčka u něhož člověk nezná slovo nuda a je mu prostě fajn. Své modely jsem už od mládí, a tak jsem byl naučený, označoval štítky se svým jménem a adresou pro případ ztráty, nebo poškození věcí, třeba při vlétnutí někomu oknem do ložnice. To se zatím naštěstí nikdy nestalo, ale havárií bylo několik, to snad asi zažil každý. Nyní mám možnost létat nad loukou a polem za vesnicí, které končí menším lesíkem. Ani tady není letiště široko daleko, co já vím snad až 20km. Mé modely létají snad do max. 100m výšky, protože pro jejich velikost, či malost už výše nejsou pořádně vidět. Jejich hmotnost se pohybuje do 2kg elektro a i volňásky jsou, bohužel, těžší než 250g, tak nějak v průměru 700g Nemám potřebu soutěžit a závodit, jak jsem napsal létám si pro radost a moc se tím bavím. Je to můj svět volného času, který si opravdu užívám. Nevidím tedy nejmenší důvod, proč bych se měl kvůli této mé radosti někde registrovat, přihlašovat do nějakého klubu a navíc ještě někomu možná platit. Je to holý nesmysl a ten, kdo to vymyslel, možná závidí právě radost. všechno, o čem jsem psal

 20. darktroll

  celá tahle problematika vznikla díky neukázněným a zákona neznalým a nedbalým provozovatelům dronů-hraček, kteří si na eshopu koupí dron a pak látají kolem velkých letišť, kde ohrožují leteckou dopravu, narušují bezpečnostní zóny elektráren aby si udělali forku a HD kamerou šmírují sousedky v bikinách i bez nich u bazénu za zdí, nebo lítají po městě nad lidmi a fotí a točí bez jejich svolení. Dalším faktorem je, že se v posledních letech celosvštovš rozmohly skutečné UL letouny a malá letadla, které běžně látají v rozmezí 100-300m ned zemí a pilot takového ultalightu nebo cesny letícího běžně 150-250km/h nemá zrovna velkou šanci váš malý model včas vidět. Dovolím si spekulovat proč 250g…Protože model/dron do 250G při srážce s osobou nebo se skutečným letadlem velmi pravděpodobně moc škod nenapáchá, tedy aspoň ne takové aby skutečné letadlo havarovalo. 2Kg model už hlavu, vrtuli nebo turbínu poškodí a čelnim sklem cesny letící 250kmh už taky projít může. Z osobní zkušenosti pilota větroně vím jaké to je přistávat s Blaníkem L-13 a na poslední chvíli se pár merů nad zemí vyhybat dvoumetrový vlečný s kluzákem v závěsu která nad prahem dráhy pro opravdová letadla nemá co dělat. Takže přesto, že mě to jako modeláře majícího doma několik modelů taky štve, dokážu se na to jako pilot podívat i z druhé strany a chápu proč. předně jde o to jak donutit lidi prostudovat si co smí a co ne. A pokud nějaký „šikula“ nšco poškodí bude podle registrace dohledatelný… pozor spoiler: jen čekám kdy se toho ujmou pojišťovny a prolobují na modely povinný ručení…na každej extra podle váhy odstupňovaný po 10g a pak nastoupí zelení a benzíňákum se k tomu napaří eko daň a povinnost nainstalovat tlumiče a katalyzátory aby to nehlučelo a nečoudilo.

 21. Jan Šafář

  Kopíruji názor pana Jirky ze dne 4.3.2020. Lépe bych to nenapsal. Omlouvám se panu Jiřímu, ale jeho názor je tak zralý, že se pod jeho slova podepisuji!!! Cituji p. Jirku: Vždycky jsem modelařil a ještě modelařím sobě pro radost. Spoustu let jsem létal na louce mezi dvěma kopci velké asi tak 300 x 400m kousek za vesnicí. Prostě pohádkové odreagování a užívání si radosti z toho, že mi to létá sem a tam, že mám krásného koníčka u něhož člověk nezná slovo nuda a je mu prostě fajn. Své modely jsem už od mládí, a tak jsem byl naučený, označoval štítky se svým jménem a adresou pro případ ztráty, nebo poškození věcí, třeba při vlétnutí někomu oknem do ložnice. To se zatím naštěstí nikdy nestalo, ale havárií bylo několik, to snad asi zažil každý. Nyní mám možnost létat nad loukou a polem za vesnicí, které končí menším lesíkem. Ani tady není letiště široko daleko, co já vím snad až 20km. Mé modely létají snad do max. 100m výšky, protože pro jejich velikost, či malost už výše nejsou pořádně vidět. Jejich hmotnost se pohybuje do 2kg elektro a i volňásky jsou, bohužel, těžší než 250g, tak nějak v průměru 700g Nemám potřebu soutěžit a závodit, jak jsem napsal létám si pro radost a moc se tím bavím. Je to můj svět volného času, který si opravdu užívám. Nevidím tedy nejmenší důvod, proč bych se měl kvůli této mé radosti někde registrovat, přihlašovat do nějakého klubu a navíc ještě někomu možná platit. Je to holý nesmysl a ten, kdo to vymyslel, možná závidí právě radost. všechno, o čem jsem psal

 22. Jiri Kolomaznik

  Dobry den vsem normalnim lidem.
  U nas v Kanade tato registrace zacala tento rok 2023 .Ja jsem z toho byl v soku.Letam zde pres 40 roku,a najednou toto.Asi vsichni se domyslite,odkud vitr vane. Ted jsou jen narizeni ,to muzes,to nesmis ,a td. Jeste ze jsem se vesel taktak do kategorie do 25KG ,Jelikoz moje letadlo Bidule170 vazi z benzinem okolo 24Kg.
  Je to jen karabac na lidi , maji z toho penize ti nahore , a za dalsi , nejaky stat ma velke obavy, aby neco na ne nepriletelo .No znam porekadlo : cim vice do hovna pichas , tim vice smrdi . Takze mate vsechny predpisy do detailu stejne,jako u nas v Kanade ,a do nedavna to posilali jako prisne tajne,aby se to nerozsirovalo mezi verejnost u nas v Kanade . Tak jakepak tajne . proc tajne ? protoze mame dobre sousedy . BINGO . Uzivejte si aspon trochu toho letani , mozna ze uz ne na dlouho .
  S pozdravem Jirka z Pacifiku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *